Statuten vzw Vrijzinnig Antwerps Trefpunt

Ondernemingsnummer 829 633 179
Publicatie Belgisch Staatsblad: 8 oktober 2010

Vrijzinnig Antwerps Trefpunt (VAT)
Vereniging zonder winstoogmerk
OPRICHTING – STATUTEN
Op heden, de veertiende september tweeduizend en tien, tussen ondergetekenden:

naam geb.datum, geboorteplaats woonachtig te
KONINGS, Martine – 22/02/1957, Anderlecht – Vlaamsekunstlaan 30 2020 Antwerpen
PEETERS, François – 11/01/1946, Wilrijk – Molenstraat 82b41 2018 Antwerpen
SLEMBROUCK, Jurgen – 23/09/1972, Etterbeek – Pevenage 3 9660 Everbeek
VAN DE KERKHOVE, Jean -03/07/1952, Antwerpen – Lambermontplaats 30 2000 Antwerpen
VAN LOOY, Lennart – 02/02/1987, Antwerpen -Vlaamsekunstlaan 30 2020 Antwerpen
VAN OPDENBOSCH, Dirk – 02/11/1951, Ninove – Golfstraat 88 2610 Wilrijk
VEREYCKEN, Dirk – 08/11/1957, Schelle – Kruisdreef 50 2242 Pulderbos
VERHOEVEN, Veerle – 18/07/1960, Wilrijk – Milisstraat 29 2018 Antwerpen
allen van Belgische nationaliteit,
wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten luiden als volgt:
Artikel 1 : benaming
Onder de benaming “Vrijzinnig Antwerps Trefpunt” (afgekort: VAT) wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht.

Artikel 2 : maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in België, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op adres Breugelstraat 60 te 2018 Antwerpen en kan binnen hetzelfde arrondissement verplaatst worden bij beslissing van de algemene vergadering.
De akte tot wijziging van de maatschappelijke zetel wordt, krachtens de wet, neergelegd ter griffie van de handelsrechtbank van Antwerpen.
Elke wijziging van de maatschappelijke zetel behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering die over dit punt stemt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s.

Artikel 3 : doel van de vereniging
– Inrichten van een Vrijzinnig Ontmoetingscentrum waar vrijzinnige initiatieven kunnen ingericht worden, met de hierbij passende dienstverlening naar alle niet-confessionelen en alle verenigingen voor niet-confessionelen in de ruime regio Antwerpen.
– Initiatieven nemen voor, en bijdragen tot het ontstaan en houden van vrijzinnige plechtigheden en alle activiteiten en/of dienstverlening die voortvloeien of een vervolg zijn aan dergelijke plechtigheden.
– Het vorm geven en organiseren van niet-confessionele initiatieven en, in samenspraak met de Centra Morele Dienstverlening, van vrijzinnige plechtigheden.
– Informatieverstrekking en/of logistieke en organisatorische bijstand geven, met betrekking tot
vrijzinnige en niet-confessionele plechtigheden voor volwassenen, jongeren en ouderen.
De leden van de vereniging stellen zich tot doel hun kennis, activiteit en hun middelen in gemeenschap te brengen met een welbepaald niet winstgevend doel, nl. het vrijzinnig humanisme te bevorderen en te doen uitstralen, ondermeer door het tot stand brengen van een hieraan aangepast verenigingsleven, het inrichten van manifestaties, desgevallend het instellen van prijzen en beurzen en al wat met deze doelstelling rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vereniging mag in het algemeen alle handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doeleinden, door middel van overdracht, inbreng, fusie, deelname, financiële tussenkomst of aankoop van aandelen en aanvaarding van giften en legaten.
Zij mag haar medewerking verlenen aan en belangstelling betonen voor activiteiten die gelijkaardig zijn aan haar doel. Zij mag tevens diensten of instellingen oprichten of beheren met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4 : duur van de vereniging
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan op elk ogenblik worden ontbonden.

Artikel 5 : samenstelling
De vereniging is samengesteld uit effectieve en toetredende leden.
Enkel de effectieve leden genieten ten volle van de door de wet en onderhavige statuten toegekende rechten.
Alle leden worden evenwel geacht de statuten van de vereniging en, als dat er is, het huishoudelijk reglement te onderschrijven door het feit van hun aansluiting.
In geen geval zijn de effectieve en andere toegetreden leden persoonlijk aansprakelijk voor de aangegane verbintenissen van de vereniging.
Zijn effectieve leden:
1- de ondertekenaars van onderhavige akte;
2- alle leden die later worden opgenomen door een beslissing van de algemene vergadering, genomen bij absolute meerderheid, op voorstel van de raad van bestuur.
Zijn toetredende leden:
– de natuurlijke of de rechtspersonen die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en er toe moreel en financieel bijdragen.

Artikel 6 : minimum en maximum aantal leden
Het aantal leden (effectieve en toetredende) is onbeperkt maar mag niet lager liggen dan drie.
De stichters zijn de eerste effectieve leden van de vereniging.

Artikel 7 : toelatingsvoorwaarden voor effectieve leden
Nieuwe effectieve leden zijn zij die voorgesteld worden door minstens twee effectieve leden en als dusdanig worden aanvaard bij beslissing genomen door de algemene vergadering.
De beslissing tot aanvaarding of weigering is zonder verhaal en hoeft niet te worden gemotiveerd.
Zij wordt soeverein genomen en er kan geen rechtvaardiging worden gevraagd.
Zij wordt per gewone post ter kennis gebracht van de kandidaat, door de gerechtigde correspondent van de vereniging.
De niet-aanvaarde kandidaat kan zijn kandidatuur pas opnieuw indienen na drie jaar, te rekenen vanaf de datum van de beslissing door de algemene vergadering.

Artikel 8 : ontslag – uitsluiting – schorsing van leden en leden die als ontslagnemend worden beschouwd
Het staat op ieder moment elk effectief of toetredend lid vrij uit te treden uit de vereniging door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van de raad van bestuur.
Lid beschouwd als zijnde ontslagnemend
Worden eveneens als ontslagnemend beschouwd:
1- de effectieve of toetredende leden die de verschuldigde bijdrage niet betalen binnen de maand nadat hen een aangetekende schriftelijke aanmaning werd toegestuurd;
2- het effectief lid dat niet aanwezig of vertegenwoordigd was op drie opeenvolgende algemene vergaderingen.
Geschorst lid
De raad van bestuur kan een effectief of toetredend lid dat zich schuldig maakte aan ernstige inbreuken op de statuten of wetten, schorsen in afwachting van een beslissing door de algemene vergadering.
Uitgesloten lid
Het lid dat door zijn gedrag schade berokkent aan de vereniging, kan worden voorgesteld tot uitsluiting door de raad van bestuur.
De uitsluiting behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Om een lid te kunnen uitsluiten moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:
1- De regelmatige oproeping van een algemene vergadering waarop alle leden moeten worden uitgenodigd;
2- De vermelding in de agenda van de algemene vergadering van het voorstel tot uitsluiting met minstens een samenvatting van de redenen van dit voorstel;
3- De beslissing van de algemene vergadering moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden maar er is geen aanwezigheidsquorum vereist;
4- De eerbiediging van de rechten van de verdediging, d.w.z. het aanhoren van het lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, zo deze erom verzoekt;
5- De vermelding in het register van de uitsluiting van het lid.
Aangezien het een persoonsgebonden beslissing betreft, moet deze verplicht worden genomen door geheime stemming.
Het ontslagnemend, uitgesloten of geschorst lid kan geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging en de betaalde bedragen niet terugvorderen.
Noch het ontslagnemend of uitgesloten lid, noch zijn erfgenamen, hebben enig recht op het maatschappelijk vermogen van de vereniging.
Zij mogen geen enkele rekening opvragen, zegels laten aanbrengen of een inventaris eisen.
Artikel 9 : bijhouden van een register met de effectieve leden – raadpleging – precieze samenstelling van de VZW
De vereniging moet een register van de effectieve leden bijhouden, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, waarin met name de volgende vermeldingen worden genoteerd:
1- naam, voornaam, woonplaats en geboortedatum van de leden;
2- de rechtsvorm van de vereniging;
3- het adres van de maatschappelijke zetel
4- de beslissingen en datum van aanvaarding, ontslag of uitsluiting van de leden met de naam en functie van de persoon die deze formaliteit heeft vervuld evenals de handtekening van deze laatste samen met het motief van het vertrek (ontslag, geacht ontslag te nemen, afzetting, uitsluiting, overlijden, enz…);
5- het inschrijvingsnummer van de vereniging op de griffie van de handelsrechtbank.
Alle beslissingen met betrekking tot de aansluiting, het ontslag of de uitsluiting van effectieve leden moeten worden ingeschreven in het register door toedoen van de raad, binnen de acht dagen nadat de raad van bestuur kennis heeft genomen van de wijziging(en).
Alle leden mogen het register van de leden raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vereniging evenals alle verslagen en beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur, en ook alle boekhoudkundige stukken van de vereniging, op eenvoudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek, gericht aan de secretaris van de vereniging.
Artikel 10 : bijdrage
De effectieve en toetredende leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van deze jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan 125 € per jaar.
Bij niet-betaling van de door een lid verschuldigde bijdragen, wordt hem door de raad van bestuur een rappel toegestuurd per gewone post. Als het lid zijn bijdragen niet heeft betaald binnen de maand na het toesturen van de rappel kan hij door de raad van bestuur als ambtshalve ontslagnemend worden beschouwd. De raad deelt zijn beslissing per gewone post mede aan het lid. De beslissing van de raad van bestuur is onherroepelijk.

Artikel 11: algemene vergadering
Elk effectief en toetredend lid heeft het recht de algemene vergadering persoonlijk bij te wonen. Een toetredend lid heeft geen stemrecht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer deze verhinderd is, door een door de raad van bestuur aangestelde effectief lid.
De (statutaire) algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen in de loop van de maand maart (wijziging BS 8 mei 2014) en uiterlijk zes maanden na het afsluiten van het boekjaar voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar.
Een buitengewone algemene vergadering kan op ieder moment worden bijeengeroepen bij beslissing van de raad van bestuur, of op verzoek van tenminste drie effectieve leden.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering opgestuurd per gewone post of overhandigd.
De gedetailleerde agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
Als de algemene vergadering de rekeningen en de begroting moet goedkeuren, worden deze bij de oproepingsbrief gevoegd.
Een voorstel dat door drie effectieve leden werd ondertekend moet op de agenda worden ingeschreven.

Artikel 12 : algemene vergadering – vertegenwoordiging
Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief of toetredend lid zo deze drager is van een geldig ondertekende geschreven volmacht. Een lid mag slechts één volmacht hebben.

Artikel 13 : algemene vergadering – beraadslaging
Alle effectieve leden of leden met volmacht hebben een gelijk stemrecht in de algemene vergadering.
Enkel het lid dat in regel is met de betaling van zijn bijdrage mag aan de stemming deelnemen.
Een persoon die een strijdig belang heeft met dat van de vereniging mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en de stemming betreffende dit agendapunt.
De beslissingen worden genomen met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden (50% + een stem), behalve in de gevallen waarin anders wordt bepaald door de wet of onderhavige statuten, en met name inzake ontbinding of wijziging van de statuten waar de artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s worden nagekomen.
Er wordt geen rekening gehouden met de ongeldige en blanco stemmen, noch met de onthoudingen bij de berekening van de meerderheid.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over de uitsluiting van een lid, over een wijziging van de statuten, de ontbinding van de vereniging zonder winstoogmerk of van haar omzetting tot een vennootschap met een sociaal oogmerk, worden de nietige stemmen, de blanco stemmen en de onthoudingen beschouwd als tegenstemmen.
Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.
De vergadering mag enkel geldig beraadslagen over punten die op de agenda staan ingeschreven.
In uitzonderlijke gevallen mag worden beraadslaagd over een niet op de agenda ingeschreven punt, op voorwaarde dat de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en dat twee derde van hen ermee instemmen het punt op de agenda te plaatsen.
De algemene vergaderingen mogen evenwel in dringende gevallen geldig beraadslagen over niet op de agenda ingeschreven punten indien de meerderheid plus één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee instemmen.
De twee bovenvermelde paragrafen zijn niet van toepassing als het punt op de wijzigingen aan de statuten, de ontbinding van de vereniging of haar omzetting tot een vereniging met sociaal doel, betrekking heeft.
In principe wordt er gestemd met handopsteking, behalve wanneer er sprake is van personenkwesties waarvoor de geheime stemming verplicht is. Er wordt eveneens overgegaan tot een geheime stemming wanneer de helft plus één van de leden daarom verzoekt.

Artikel 14 : openbaarheid van de beslissingen van de algemene vergadering
– Bijhouden van het register van de verslagen
De beslissingen worden neergelegd in het register der verslagen.
De verslagen worden opgesteld door de secretaris van de vereniging of, wanneer deze verhinderd is, door een andere te dien einde door de raad van bestuur aangestelde bestuurder.
Zij worden ondertekend door de voorzitter, de gerechtigde correspondent en een lid en bewaard in een register op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
Elk lid kan kennis nemen van het register op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de secretaris van de vereniging maar zonder verplaatsing van het register.
Iedere derde die een gewettigd belang kan aantonen en een schriftelijk verzoek richt aan de secretaris van de vereniging kan uittreksels vragen uit de verslagen, ondertekend door de voorzitter of door een andere bestuurder.
– Wijzigingen aan de statuten
Alle wijzigingen aan de statuten worden onmiddellijk neergelegd ter griffie van de handelsrechtbank en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad.
Dit is eveneens het geval voor elke benoeming of stopzetting van de functie van bestuurder, onverminderd de deponeringsverplichting van een geactualiseerde lijst van leden zoals opgenomen in het artikel 28 van de onderhavige statuten.

Artikel 15 : algemene vergadering – bevoegdheden
De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging.
Zij bezit bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet, onderhavige statuten of het huishoudelijk reglement.
De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht om:
– de statuten te wijzigen;
– nieuwe leden te aanvaarden;
– een lid uit te sluiten;
– bestuurders en secretarissen te benoemen en af te zetten;
– jaarlijks de rekeningen en de begroting goed te keuren;
– ontlasting te geven aan de bestuurders, aan de commissarissen en, in geval van vrijwillige ontbinding, aan de vereffenaars;
– het huishoudelijk reglement en zijn wijzigingen goed te keuren;
– een geding in aansprakelijkheid in te spannen tegen een lid, een bestuurder of een commissaris van de vereniging;
– de vrijwillige ontbinding van de vereniging uit te spreken of de omzetting ervan in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
– te beslissen over de bestemming van de activa in geval van ontbinding van de vereniging.
Een huishoudelijk reglement mag worden opgesteld.
De goedkeuring ervan en eventuele wijzigingen vergen een beslissing van de algemene vergadering die minstens de helft van de leden verenigt en die oordeelt met een absolute meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Artikel 16 : raad van bestuur – benoeming – aantal – duur – samenstelling
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie bestuurders.
Het aantal bestuurders moet steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
De bestuurders (gekozen onder de leden van de algemene vergadering van de vereniging), worden na een oproep tot kandidaturen benoemd door de algemene vergadering bij absolute meerderheid (50% +1) van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde personen.
Het mandaat van de bestuurder bedraagt drie jaar.
Het eindigt op de datum van de derde gewone algemene vergadering volgend op deze die hem heeft aangesteld als bestuurder.
Een uittredende bestuurder is herkiesbaar.
De algemene vergadering benoemt een commissaris onder de stichtende, steunende of werkende leden van de vereniging. Het mandaat duurt vier jaar en kan eindigen door overlijden, ontslag of verlies van lidmaatschap van de vereniging. Het is hernieuwbaar en onverenigbaar met het mandaat van bestuurder.
In een eventuele vacature van de functie van commissaris, wordt bij de eerst volgende algemene vergadering voorzien.
De commissaris is belast met het toezicht op de ontvangsten en uitgaven van de vereniging en gaat tevens de juistheid na van de inventarissen en mag kennis nemen van alle akten en bescheiden die nuttig zijn voor het vervullen van zijn opdracht.
Ieder jaar brengt de commissaris over zijn/haar opdracht verslag uit op de te houden algemene vergadering.

Artikel 17 : raad van bestuur – onbezoldigd mandaat
De bestuurders en de commissaris oefenen hun functie onbezoldigd uit.
De kosten die zij echter maken bij het uitvoeren van hun opdracht kunnen het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.

Artikel 18 : raad van bestuur – aansprakelijkheid
De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn, ten opzichte van de vereniging, enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 19 : raad van bestuur – ontslag
Elke bestuurder die zijn ontslag wil indienen moet zijn beslissing schriftelijk meedelen (gewone aangetekende brief) bij de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 20 : raad van bestuur – werking
De raad van bestuur stelt in zijn schoot een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, die het bureau zullen vormen.
De voorzitter is onder meer gelast met het voorzitterschap van de raad van bestuur.
De secretaris is met name gelast met het oproepen van de raad van bestuur, het opstellen van de verslagen, te waken over het bewaren van de documenten. Hij legt zo spoedig mogelijk de akten neer ter griffie van de Handelsrechtbank.
De penningmeester is met name gelast met het bijhouden van de rekeningen, van de aangifte bij de belastingen, de formaliteiten voor de kwijting van de B.T.W.
Bij tijdelijk belet van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, kan de raad van bestuur een bestuurder aanstellen met het oog op een vervanging ad interim.
De bestuurders vergaderen onmiddellijk na afloop van elke algemene vergadering om onder hen, bij geheime stemming, aangezien het een personenkwestie betreft, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan te stellen, die het bureau zullen vormen.
Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies door de oudste (volgens de functie en niet volgens de leeftijd) van de aanwezige effectieve leden.
De raad beslist geldig als de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen van de raad worden genomen bij absolute meerderheid van de aanwezige bestuurders (50%+1). Blanco of ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheden. In het geval van een staking van stemmen is de beslissing van de voorzitter doorslaggevend.
Een bestuurder met een tegengesteld belang aan dat van de vereniging mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt.
In principe gebeurt de stemming bij handopsteking, behalve wanneer het een personenkwestie betreft waar de geheime stemming verplicht is. De stemming is eveneens geheim als de helft plus één van de bestuurders daartoe de wens uitdrukken.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de secretaris of, bij belet van deze laatste, door een andere bestuurder. De oproeping voor de raad van bestuur wordt minstens acht dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering van de raad per gewone post opgestuurd.
De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. De raad oordeelt enkel over de punten die op de agenda staan. Uitzonderlijk kan een niet op de agenda ingeschreven punt worden behandeld op voorwaarde dat twee derden van de aanwezige leden daarmee hun instemming betuigen.
De beslissingen worden bijgehouden in een register der verslagen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 21 : raad van bestuur – vertegenwoordiging en coöptatie
Noch de vertegenwoordiging, noch de coöptatie zijn toegelaten in de raad van bestuur.

Artikel 22 : raad van bestuur – bevoegdheden – bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden op het vlak van de administratie en het beheer van de vereniging met inbegrip met name van het vervreemden, hypothekeren, en uitvoeren van alle beschikkingsakten evenals het treffen van minnelijke schikkingen of het onderwerpen van een geschil aan een arbitrageprocedure, tot het aanvaarden en verwerpen van subsidies, tegemoetkomingen, schenkingen en legaten, tot het beleggen van gelden, het aangaan of toestaan van leningen en het toekennen van hypotheken, één en ander met of zonder beding van dadelijke uitwinning en het verlenen van alle zakelijke waarborgen, te besluiten tot de afstand van alle rechten en rechtsvorderingen, tot de opheffing en de machtiging tot doorhaling, met of zonder kwitantie, van alle inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en verzet.
Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten werden voorbehouden aan de algemene vergadering worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag, in de mate van de bepalingen van de artikels 13 en 13bis van de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s, volmacht verlenen aan één of meerdere bestuurders of aan derden.
In dat geval wordt de omvang van de volmacht van de gevolmachtigde(n) evenals de duur van het mandaat nader omschreven.
De door de raad van bestuur aangestelde voorzitter, secretaris en penningmeester, elk afzonderlijk optredend, vertegenwoordigen de vereniging zonder winstoogmerk rechtsgeldig tegenover derden.
Het ontslag of de afzetting van een bestuurder maakt een einde aan elk door de raad van bestuur toegekend mandaat.
De rechtsgedingen, zowel in de hoedanigheid van eisende als van verwerende partij, worden beslist door de raad van bestuur en worden ingeleid of voortgezet namens de vereniging door de raad van bestuur.

Artikel 23 : vermelding maatschappelijke benaming – identificatie van de VZW in haar contacten met derden
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten uitgaande van de vereniging vermelden de maatschappelijke benaming van de vereniging ‘Vrijzinnig Antwerps Trefpunt’, onmiddellijk gevolgd of voorafgegaan door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”, evenals het adres van de maatschappelijke zetel.

Artikel 24 : boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van de oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk om te eindigen op 31 december daaropvolgend.

Artikel 25 : ontbinding van de vereniging
In geval van ontbinding van de vereniging, stelt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden. De bestemming van het netto actief van het maatschappelijk bezit van de vereniging zal gegeven worden aan een vereniging die een gelijkaardige doelstelling nastreeft.

Artikel 26 : publicaties in geval van ontbinding
Elke beslissing betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de stopzetting van de functies van de vereffenaar(s), de afsluiting van de ontbinding, evenals de bestemming van het netto actief wordt neergelegd en gepubliceerd overeenkomstig de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 27 : residuele bevoegdheden
Al wat niet uitdrukkelijk is voorzien in onderhavige statuten wordt geregeld overeenkomstig de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 28 : centrale dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel – constante bijwerking van het centrale dossier
De raad van bestuur, ter benaarstiging van zijn secretaris, moet erover waken dat het gecentraliseerde dossier bij de griffie van de rechtbank voor civiele zaken van Antwerpen steeds compleet is en het volgende bevat:
1- de statuten van de vereniging;
2- de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders en de commissarissen;
3- een kopie van het bijgewerkte ledenregister in geval van wijzigingen;
4- de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, haar vereffening en de benoeming en stopzetting van de functies van de vereffenaars evenals van de rechterlijke beslissingen voor zover deze in kracht van gewijsde zijn getreden of uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard;
5- de jaarrekeningen van de vereniging opgesteld overeenkomstig de door de wetgever opgelegde vereisten;
6- de gecoördineerde tekst van de statuten ten gevolge van hun wijziging;
7- in geval van wijziging van de samenstelling van de vereniging moet een bijgewerkte ledenlijst worden neergelegd in het centrale dossier binnen de maand na de eerste verjaardag van de neerlegging van de statuten.

Artikel 29 : overgangsbepalingen
De vergadering van heden die de vereniging zonder winstoogmerk ‘Vrijzinnig Antwerps Trefpunt’ opricht, stelt aan als:
EFFECTIEVE LEDEN
naam geb.datum geboorteplaats woonachtig te
KONINGS, Martine – 22/02/1957, Anderlecht – Vlaamsekunstlaan 30 2020 Antwerpen PEETERS, François – 11/01/1946, Wilrijk – Molenstraat 82b41 2018 Antwerpen SLEMBROUCK, Jurgen – 23/09/1972, Etterbeek – Pevenage 3 9660 Everbeek
VAN DE KERKHOVE, Jean -03/07/1952, Antwerpen – Lambermontplaats 30 2000 Antwerpen
VAN LOOY, Lennart – 02/02/1987, Antwerpen -Vlaamsekunstlaan 30 2020 Antwerpen
VAN OPDENBOSCH, Dirk – 02/11/1951, Ninove – Golfstraat 88 2610 Wilrijk
VEREYCKEN, Dirk – 08/11/1957, Schelle – Kruisdreef 50 2242 Pulderbos
VERHOEVEN, Veerle – 18/07/1960, Wilrijk – Milisstraat 29 2018 Antwerpen

BESTUURDERS:
KONINGS, Martine
PEETERS, François
VAN OPDENBOSCH, Dirk
VEREYCKEN, Dirk
VERHOEVEN, Veerle
De raad van bestuur heeft aangesteld als:

Voorzitter: PEETERS, François
Ondervoorzitter: KONINGS, Martine
Secretaris: VERHOEVEN, Veerle
Penningmeester: VEREYCKEN, Dirk

Zij worden in deze hoedanigheid gemachtigd de vereniging zonder winstoogmerk Vrijzinnig Antwerps Trefpunt te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, ieder afzonderlijk optredend.

Antwerpen, 14 september 2010.

KONINGS, Martine PEETERS, François SLEMBROUCK, Jurgen
VAN DE KERKHOVE, Jean VAN LOOY, Lennart VAN OPDENBOSCH, Dirk
VEREYCKEN, Dirk VERHOEVEN, Veerle