Historiek HV ‘Ouderwerking’

Op 16 mei 1961 werd door de Antwerpse afdeling van het Humanistisch Verbond de Oudervereniging voor de Moraal – later beter bekend als OVM – opgericht. Nauwelijks een maand later, nl. op 23 juni 1961, werd eveneens te Antwerpen de stichtingsvergadering gehouden.

AfficheOVMklWat heeft geleid tot het ontstaan van de Oudervereniging van de Moraal?
Ten gevolge van het Schoolpact moest er worden nagedacht over de precieze invulling van het vak zedenleer en de opleiding die de leerkrachten ervan moesten volgen. In maart 1961 werd door de minister van Onderwijs een specifiek leerplan voor dit vak, gegeven in de lagere scholen, uitgevaardigd. Het vak was verplicht in het rijksonderwijs en vrij te kiezen in de gemeentescholen. Onder invloed van inspecteur zedenleer Richard Van Cauwelaert, en met steun van de Antwerpse afdeling van het Humanistisch Verbond, werd op 23 juni 1961 de Oudervereniging voor de Moraal opgericht. De OVM kende direct succes. In haar doelstellingen riep de OVM op om alle krachten te verenigen die begaan waren met de cursus niet-confessionele moraal. Haar ambitie bestond erin om de cursus uit te bouwen, de leerkrachten te steunen en

Jaap Kruithof

Jaap Kruithof

wantoestanden en misbruiken aan te kaarten. Op de Algemene Vergadering van december 1962 werd een nationaal bestuur aangesteld, onder meer samengesteld uit voorzitter Juliaan Van Hoeylandt en leden Jaap Kruithof, André Vanhassel en Herman Buskens. De OVM werd bovendien gedefinieerd als een werkgroep van het Humanistisch Verbond.Het was dan ook het Humanistisch Verbond, gesticht in 1951, dat het initiatief nam om een werkgroep op te richten die zich specifiek zou bezighouden met de problemen die zich rond de cursus niet-confessionele zedenleer konden vormen. De oprichting van de Oudervereniging van de Moraal was het logisch gevolg hiervan.

Kort tijd later werd de eerste plaatselijke afdeling, OVM Antwerpen, opgericht nadat via het contactblad een oproep werd gedaan naar alle ouders, waarvan de kinderen niet-confessionele zedenleer (NCZ) volgden, om zich bij de vereniging aan te sluiten.

Wat waren de voornaamste doelstellingen?
– Leden werven
– voorlichting verstrekken over de cursus NCZ
– wantoestanden en misbruiken opsporen
– contact onderhouden met de leerkrachten NCZ
– activiteiten inrichten en initiatieven uitwerken die het vrijzinnig gedachtegoed verspreiden en ten goede kwamen van de cursus NCZ.

Het initiatief kende een groot succes zodat later nog meerdere afdelingen werden opgericht en het ledenaantal stelselmatig groeide.

Teneinde te kunnen beantwoorden aan de bepalingen van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk dienden de vrijzinnige verenigingen OVM, HV en Grijze Geuzen in 2004 te fusioneren en ontstond de Humanistisch-Vrijzinnige vereniging. In 2018 werd deze benaming gewijzigd in Humanistisch Verbond.
Binnen de HV afdeling Antwerpen bleven de resp. kernen (volwassenvorming, ouder- en jongerenwerking) nog enkele jaren administratief onafhankelijk werken, maar einde 2007 beslisten ze om ‘Vrijzinnig Antwerpen’ op te richten en onder die benaming de voornoemde kernen, door meer samenwerking, een grotere armslag te geven.

Het succes van de initiatieven van de kern ‘Ouderwerking’ bewijst dat hiermee de juiste weg werd ingeslagen.